“Türkmenistanda innowasiýa tehnologiýalary” atly ylmy-amaly elektron žurnal Berkarar döwletimiziň täze eýýäminiň galkynyşy döwründe, hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli we parasatly ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän düýpli özgertmeler we gazanylýan üstünlikler, alnyp barylýan ylmy barlaglaryň esasynda täze işlenip taýýarlanýan tehnologiýalar baradaky ylmy maglumatlary öz içine alar.

Innowasiýa tehnologiýalary boýunça ylmy barlaglary alyp barýan hünärmenler, bu ugurlar boýunça bilim berýän ýokary okuw mekdepleriň professor-mugallymlary we talyplary hem-de giň okyjylar köpçüligi bu elektron žurnalyň üsti bilen düýpli we amaly ylmy barlaglaryň netijeleri we olaryň önümçiliklere ornaşdyrylyşy bilen tanyş bolarlar.